Your Team at QPack

Đội ngũ QPACK

Những chu­yên viên trong lĩnh vực bao bì

Mr. Seba­sti­an Til­len
Direc­tor

Print / Pro­ject Deve­lop­ment

Ms. Hong Le
Vice-Direc­tor

Post Press / Finis­hing

Ms. Quy­en Pham
Seni­or Pro­duct Mana­ger

R&D / Packa­ging Design

Ms. Ngu­y­en Vu
Sales Rep­re­sen­ta­ti­ve (Viet­nam)

Car­ton Packa­ging

… nhưng sẽ là thiếu sót rất lớn nếu không nói đến đội ngũ nhân viên năng động và tràn đầy nhiệt huyết của chúng tôi.

Ms. Hong Vo
Chief Accoun­tant

Accoun­ting / Finan­ci­al Plan­ning

Ms. Hien Do
Seni­or Pro­duc­tion Mana­ger

QBAG / Qua­li­ty Con­trol

Ms. Tra Pham
Juni­or Pro­duc­tion Mana­ger

QBAG / Rigid Packa­ging

Ms. Thuy Ngu­y­en
Office Admin

Gene­ral Admi­ni­stra­ti­on / Accoun­ting

Ms. Uyen Ha
Office Admin

Wareh­ouse Admin / Logi­stics

Mr. Khap Van
Pro­duc­tion Super­vi­sor

QBAG / Rigid Packa­ging

Mr. Tu Kien
Machi­ne Ope­ra­tor

QBAG / Rigid Packa­ging

Mr. Dung Ngu­y­en
Machi­ne Ope­ra­tor

QBAG / Rigid Packa­ging

Ms. Hồng Ngu­yễn
Pro­duc­tion Staff

QBAG / Qua­li­ty Con­trol

Ms. Chau Tran
Pro­duc­tion Staff

QBAG / Qua­li­ty Con­trol

Ms. Nga Huynh
Pro­duc­tion Staff

QBAG / Rigid Packa­ging

Ms. Nhi Le
Pro­duc­tion Staff
Ms. Dao Phan
Staff

QBAG / Qua­li­ty Con­trol

Ms. Thuy Huynh
Staff

Rigid Packa­ging / QC

Ms. Ngoc Ngu­y­en
Pro­duc­tion Staff
Ms. Duy­en Le
Pro­duc­tion Staff
Ms. Huong Mai
Pro­duc­tion Staff
Thu Dang
Pro­duc­tion Staff

_

Lan Pham
Pro­duc­tion Staff

_

Quy­en Tran
Pro­duc­tion Staff

_

Mr. Hong Bui
Dri­ver / Site Secu­ri­ty

_